• Patron szkoły

     Stefan_Wyszyński                  Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.

     W 1945 roku został rektorem seminarium, podjął obowiązki redaktora tygodnika diecezjalnego „Ład Boży”. W 1946 roku przez Ojca Świętego Piusa XII mianowany został biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął 12 maja na Jasnej Górze z rąk Prymasa Augusta Hlonda, po którym dwa lata później przejął obowiązki Prymasa Polski. Wówczas został tejż  arcybiskupem Gniezna i Warszawy.

     Prymas Wyszyński przebywał w areszcie przez 3 lata. Uwięziony został 25 września 1953 r. Uwolnienie nastąpiło 28 października 1956 r.  Przyczyną aresztowania Prymasa było narastające od czasu „Porozumienia” z 1950 r. napięcie między Kościołem a ludową władzą. Przysłowiowym „gwoździem do trumny” okazał się list biskupów polskich z 8 maja 1953 r., w którym biskupi pisali „Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nam nie wolno. Non possumus!” Autorem tych słów był w istocie Prymas Wyszyński.

     Główny organizator obchodów milenijnych (1966) i m.in. z tego powodu nazywany po śmierci Prymasem Tysiąclecia. Cieszył się powszechnym autorytetem społecznym, jako mąż stanu, obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła. W latach 1980-81 mediator pomiędzy władzami PRL a Solidarnością. Został pochowany w katedrze Św. Jana w Warszawie. Jego pogrzeb był wielką manifestacją religijno-patriotyczną. Pośmiertnie w 1994 odznaczony Orderem Orła Białego. W 1989 rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny

      

      

     PROCEDURA NADANIA SZKOLE IMIENIA

      

     Cel i uzasadnienie powstania procedury

      

     1. Poszukiwanie patrona- historia podjętych działań

     1.1 Wniosek na posiedzeniu RP.

     Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sierpniu 2011r. został złożony wniosek, by wystąpić o nadanie szkołom imienia. Wniosek złożył pan dyrektor Grzegorz Stawarz motywując to tym, że szczególnie w dzisiejszych czasach młodzież potrzebuje silnego oparcia w autorytetach, niezłomnych i trwałych, powszechnie uznanych i znanych. Wniosek zyskał poparcie Rady Pedagogicznej.

     1.2 Referendum

     Jako, że w Łękach Górnych brak było naturalnego kandydata na patrona, który byłby powiązany z regionem i historią we wrześniu 2011 mieszkańcy zadecydowali, że szkoła powinna nosić imię kardynała Stefana Wyszyńskiego. O wyborze przesądził fakt, iż jest to Polak                         i przedstawiciel duchowieństwa, który w trudnych czasach pokazywał ludziom jak żyć i być nieugiętym wobec terroru. Swoim autorytetem dał wybitne świadectwo wierności ideałom.

     Taki wybór  Patrona, który byłby dla młodzieży wzorem godnym naśladowania spotkał się z entuzjastyczną akceptacją społeczności szkolnej. Nie było wątpliwości, że postać ta będzie przewodnikiem, nie tylko na cały cykl kształcenia w ZS w Łękach Górnych, ale także na dalsze życie. Wprawdzie trudno jest znaleźć w naszym, łęckim rejonie ślady obecności Kardynała Stefana Wyszyńskiego - jest jednak coś, co łączy tę postać z tymi terenami - są to niewątpliwie: głęboka wiara i patriotyzm.

      

     1.3 Pierwsze działania.

     Od września 2012 szkoła podjęła szereg działań zmierzających do pogłębienia wiedzy uczniów dotyczących życia, działalności
     i twórczości ks. Stefana Wyszyńskiego.

     Celnym pomysłem okazała się realizacja innowacji o ks. Wyszyńskim. Sam projekt wyrósł na gruncie protestu przeciwko powszechnemu kryzysowi autorytetów. Główną intencją innowacji, celem było oswojenie dzieci i młodzieży, również nauczycieli i mieszkańców wsi z myślą
      o Wyszyńskim jako przyjacielu.

     Jej realizację rozpoczęto od cyklu lekcji wychowawczych przybliżających miejsce urodzenia, środowisko rodzinne i etapy edukacji.
     W trakcie realizacji innowacji w bibliotece szkolnej odbyła się ekspozycja książek autorstwa Prymasa Wyszyńskiego, a także traktujących o nim albumów, opracowań i biografii. Powstała również gazetka ścienna o Stefanie Wyszyńskim. W związku z przeprowadzanymi lekcjami języka polskiego, religii czy godzinami dla wychowawcy, bo wszyscy pedagodzy aktywnie włączyli się w realizację zadań, uczniowie wykonywali kolejne prace nt. Kardynała. Powstały mapy mentalne, na których umieścili oni elementy z życiorysu, w tym miejsca, osoby z nim związane, także tytuły utworów, najważniejsze cytaty oraz zdjęcia i ilustracje. Dzieła te zostały umieszczone na gazetce szkolnej. Ponadto gimnazjaliści pisali rozprawki, przeprowadzali wywiady z mieszkańcami wsi na temat wyboru ks. Wyszyńskiego na patrona szkoły w Łękach. Dzięki Spółdzielni Uczniowskiej nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół w Nagawczynie, który nosi imię Kardynała już od 11 lat. Dlatego
     w pierwszy dzień wiosny grupa uczniów naszej szkoły odwiedziła tę szkołę, a ich celem było zdobycie nowych, cennych doświadczeń związanych ze staraniami  o nadanie szkole imienia. W listopadzie klasy I – III gimnazjum miały okazję zobaczyć obraz Teresy Kotlarczyk – Prymas- trzy lata z tysiąca, a w kolejnych miesiącach młodzież obejrzała filmy dokumentalne przedstawiające Stefana Wyszyńskiego: Zuzela – tu wszystko się zaczęło i Zawód – Prymas Polski. Szkoła ogłosiła gminny  konkurs dla uczniów gimnazjum pod hasłem „Prymas – blisko nas”, zadaniem uczestników było stworzenie pracy literackiej odpowiadającej na pytanie: Jak przekonać młodych ludzi, aby w swoim życiu czerpali przykład z postaci Prymasa Stefana Wyszyńskiego?  Wspierając inicjatywę nauczycieli, uczniów i wolę rodziców ks. Dominik zakupił dla szkoły duży baner z wizerunkiem Prymasa Wyszyńskiego. Nawet najmłodsi, nie chcąc pozostać z boku, włączyli się w inicjatywę stworzenia numeru gazetki szkolnej dotyczącej Patrona i z zaangażowaniem napisali o nim parę słów.

      Naturalny był również wybór tematu do realizacji projektu przez klasę II gimnazjum, która pod okiem wychowawcy przygotowała prezentacje multimedialne, foldery i akademię o naszym przyszłym Patronie. Finalizacja projektu miała miejsce w maju, uczniowie zaprezentowali wówczas rodzicom i nauczycielom program, który pokazał najważniejsze chwile w życiu prymasa Wyszyńskiego. Młodzież ujęła nas podczas apelu dojrzałością postawy i zaangażowaniem.

     Kolejny rok 2013/14 przebiegałam pod hasłem śladami prymasa Wyszyńskiego w związku z tym odbyła się wycieczka do Komańczy, uczniowie zwiedzili klasztor sióstr Nazaretanek, gdzie przetrzymywany był St. Wyszyński internowany przez władze PRL w 1956. W wyniku tych doświadczeń powstała gazetka ścienna mówiąca o trudnych latach odosobnienia Prymasa w Komańczy. Natomiast klasa VI podczas dwudniowej wycieczki do Warszawy odwiedziła grób Kardynała znajdujący się w Bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela.

     Najmłodsze klasy uczestniczyły w  konkursie plastycznym dla klas I – III Kardynał w oczach dziecka, po którym prace były eksponowane na dolnym korytarzu. Uczniowie gimnazjum wykonali zegary życia, została przygotowana wystawka książek o Prymasie, cały rok nauczyciele przeprowadzali lekcje języka polskiego, religii i godziny wychowawcze mówiące o przyszłym Patronie, czego uzupełnieniem były gazetki klasowe.

      

     2. Kolejność działań zmierzających do realizacji procedury

     2.1 Wnioskowanie o nadanie szkole imienia przez Radę Pedagogiczna, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

     2.2.  Prośba Dyrektora Szkoły i Księdza Proboszcza wraz z uzasadnieniem skierowana do Biskupa Tarnowskiego o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia

     2.3. Przekazanie przez dyrektora wniosku o nadanie szkole imienia do organu prowadzącego szkołę.

     2.4. Powiadomienie Kuratorium Oświaty o działaniach związanych z nadaniem szkole imienia.

     2.5. Przygotowanie uchwały w sprawie nadania szkole imienia.

     2.6. Podjęcie przez Radę Gminy Pilzno stosownej uchwały.

     2.7. Zorganizowanie przez Szkołę uroczystości nadania szkole imienia.

      

      

     3. Harmonogram działań przygotowawczych.

      

      

     DZIAŁANIA PODJĘTE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŁĘKACH GÓRNYCH W ZWIĄZKU Z NADANIEM SZKOLE IMIENIA

     „PRYMASA TYSIĄCLECIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO" SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM.

      

     l.p.

     zadania

     odpowiedzialny

     terminy

     I. CZYNNOŚCI  PRZYGOTOWAWCZE

     1.

     Ujęcie zadania w Rocznym Planie Pracy Szkoły

     dyrektor, RP

     Lata szkolne 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

     2.

     Przyjęcie zadania uchwałą Rady Pedagogicznej po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski

     dyrektor, RP

     VIII/IX /X 2014

     3.

     Rozmowy na zajęciach wychowawców z uczniami na temat znaczenia:

     wyboru patrona nadania szkole imienia

     wychowawcy

     IX/X 2011

     4.

     Spotkanie z ogółem rodziców na temat: wybór patrona

     nadania szkole imienia

     dyrektor

     IX/X 2011

     5.

     Zbieranie propozycji postaci na patrona z wszystkich środowisk:  uczniów,  mieszkańców z obwodu szkoły, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

     Postać, która uzyska największą liczbę głosów zostanie patronem i szkoła będzie nosić jej imię

     Komisja składająca się z członków RP., SU

     X 2011

     II  CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z NADANIEM SZKOLE IMIENIA

     1.

     Powołanie zespołu zadaniowego, opracowanie harmonogramu czynności związanych z nadaniem szkole imienia

     dyrektor szkoły

     VIII 2014

     2.

     Wystąpienie do Biskupa Tarnowskiego z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie Publicznej Szkole Podstawowej oraz Publicznemu Gimnazjum w Łękach Górnych imienia „Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego"

     dyrektor szkoły

     XI 2014

     3.

     Spotkanie z ogółem rodziców w związku z planami nadania imienia Szkole i samej organizacji uroczystości

     dyrektor szkoły

     XI 2014

     4.

     Wystąpienie do Rady Miejskiej w Pilźnie z wnioskiem o nadanie Publicznej Szkole Podstawowej oraz Publicznemu Gimnazjum

     w Łękach Górnych imienia „Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia "

     Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, SU

     XI 2014

     5.

     Prezentacja postaci „Kardynała Stefana Wyszyńskiego” Radzie Miejskiej. Także przedstawienie programu zadań podjętych przez szkołę i przekazanie wniosku o nadanie szkole imienia „Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia "

     dyrektor szkoły

     XI/XII 2014

     6.

     Wykonanie projektów:

      

     IX-XI 2014

     sztandaru szkoły, tablicy pamiątkowej,

     dyrektor szkoły, Maria Wójcik

      

     zaproszeń, , pamiątkowego folderu.

     Anna Garboś

      

     7.

     Zamówienie wykonania sztandaru, tablicy

     dyrektor szkoły

     I 2015

     8.

     Zbieranie funduszy na sztandar i tablicę, znaczki

     dyrektor szkoły, Rada Rodziców,

     X-XII 2014

     9.

     Przeprowadzenie cyklu lekcji na godzinach wychowawczych poświęconych kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu

     Wychowawcy

     Lata szkolne 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

     10.

     Popularyzowanie szczegółów z życia patrona na gazetkach szkolnych

     Maria Wójcik

     Lata szkolne 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

     11.

     Prace nad patronem na lekcjach polskiego, historii, plastyki, godzin wychowawczych, prezentacja  publikacji o Patronie, seminaria,  konkursy tematyczne,

     wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

     Lata szkolne 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

     12.

     Wycieczki do miejsc związanych z życiem i działalnością przyszłego Patrona.

     uczniowie, rodzice i nauczyciele

     Lata szkolne 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

     13.

     Realizacja innowacji „Śladami Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefan Wyszyńskiego”

     Anna Wnęk, Jacek Wojnarowski

     2014/2015

     14.

     Organizacja konkursu wiedzy o życiu i działalności ks. Wyszyńskiego

     Maria Wójcik

     I 2015

     15.

     Nawiązanie kontaktu ze szkołami im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

     Nauczyciele

     Lata szkolne 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

     16.

     Publikacje na stronie internetowej szkoły działań podjętych przez uczniów, nauczycieli, rodziców i władze samorządowe

     Anna Wnęk

     Od 2011 r. do nadal

     III CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM UROCZYSTOŚCI

     1.    

     Przygotowanie listy gości i zaproszeń

     Dyrektor szkoły, Barbara Buras

     III 2015

     2.    

     Dekoracja sal lekcyjnych

     Wychowawcy

     V 2015

     3.    

     Dekoracja korytarzy

     Maria Wójcik

     V 2015

     4.    

     Przygotowanie wystawy prac o patronie

     Zofia Ziaja, Anna Jurek

     V 2015

     5.    

     Koordynacja działań dotyczących uroczystości

     Dyrektor szkoły

     Na bieżąco

     Określenie przebiegu uroczystości w kościele

     Rafał Bocheński, Anna Jurek

     IV 2015

     Opracowanie scenariusza i przygotowanie części artystycznej

     Anna Wnęk, Anna Garboś

     IV – V 2015

     Zredagowanie referatu okolicznościowego

     Jacek Wojnarowski

     V 2015

     Przygotowanie dekoracji

     Anna Wnęk, Barbara Buras

     Organizacja nagłośnienia

     Antoni Barycza

     6.    

     Przygotowanie pamiątek dla gości

     Dyrektor szkoły, Zofia Ziaja

     III/IV 2015

     7.    

     Przygotowanie poczęstunku dla gości

     Zofia Ziaja, rodzice

     V 2015

      

     8.    

     Przygotowanie pocztu sztandarowego uczniów

     Joanna Maduzia, Anna Jurek

     9.    

     Przygotowanie pocztu sztandarowego rodziców

     Rada Rodziców

     IV. PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI NADANIA IMIENIA „PRYMASA TYSIĄCLECIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO" w dniu 23 maja 2015 roku

      

      

     CZĘŚĆ PIERWSZA – POŚWIĘCENIE SZTANDARU

      

     1.

     Uroczyste przejście młodzieży , nauczycieli, zaproszonych gości, pocztów sztandarowych do kościoła

     Dyrektor szkoły, wychowawcy

     14.45

     2.

     W czasie mszy uroczyste poświęcenie sztandaru

     Ks. Rafał Bocheński

     15.00

     3.

     Powrót do szkoły delegacji przybyłych szkół, pocztów sztandarowych, gości, wpisy do kroniki szkolnej

     Barbara Buras

     16.30

      

      

      

      

      

      

     CZĘŚĆ DRUGA –PRZEKAZANIE SZTANDARU UCZNIOM, NADANIE SZKOLE IMIENIA, TABLICY PATRONA

      

      

      

     4.

     Powitanie gości na II części o godz. 12.30, delegacje klas

     Dyrektor szkoły

     16.30

     5.

     Raport o gotowości szkoły do uroczystości nadania imienia

     osoby prowadzące- uczniowie

     16.35

     6.

     Odśpiewanie hymnu narodowego

      

     16.36

     7.

     Wprowadzenie pocztów sztandarowych Rodziców i Uczniów

      

     16.37

     8.

     Przekazanie przez Rodziców sztandaru uczniom szkoły

     poczty sztandarowe

     16.38

     9.

     Przedstawienie przez uczniów przygotowań do uroczystości uzasadnienie wyboru osoby patrona

     osoby prowadzące- uczniowie

     16.40

     11.

     Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona

     Burmistrz, przedstawiciel SU, RR i kuratorium, dyrektor

     16.45

     12.

     Odczytanie uchwały Rady Miejskiej dotyczącej nadania imienia szkole, przekazanie dokumentu dyrektorowi szkoły

     Burmistrz miasta lub Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie

     16.50

     13.

     Wbicie pamiątkowych gwoździ przez sponsorów sztandaru

     przedstawiciele sponsorów

     16.55

     14.

     Wyprowadzenie sztandaru

     osoby prowadzące

     17.00

     15.

     Życzenia składane przez gości

      

      

     16.

     Część artystyczna przygotowana przez młodzież ,, Spotkanie z kardynałem Stefanem Wyszyńskim’’

     uczniowie z koła teatralnego

     17.10

     17.

     Zakończenie uroczystości:

     - podziękowanie gościom za uświetnienie uroczystości,

     - zaproszenie do zwiedzania wystawy prac plastycznych,

     - zachęcenie do dokonania wpisów do kroniki szkolnej,

      

     Dyrektor,

     17.30