• Deklaracja dostępności

     • Deklaracja dostępności


     • Deklaracja dostępności:

      Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848 z póz. Zm.), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
      Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Łękach Górnych. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

      Data publikacji strony internetowej: 2007-12-12.

      Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-03-18

       

      Status pod względem zgodności z ustawą:

      Strona internetowa szkoły jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Szkoła dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

      Niezgodności:

      1. Część zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
      2. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. 
      3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 
      4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 
      5. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

      Skróty klawiaturowe:

      Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

       

      Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

      Oświadczenie sporządzono dnia 22 lutego 2022 r.

      W Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Łękach Górnych przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test ‒ European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa: https://zslekigorne.edupage.org/ spełnia wymagania w 95,76%

       

      Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

      W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Anna Wnęk (email: zslekigorne@op.pl). Kontaktować można się także telefonicznie, dzwoniąc na numer: (14) 6725235. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

      Informacje na temat procedury:

      Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Łękach Górnych powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
      z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
      W przypadku, gdy Szkła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

       

      Dane teleadresowe podmiotu publicznego

      Adres: 39-221 Łęki Górne 205, tel. (14) 672 52 35; faks: (14) 672 52 35, e-mail:zslekigorne@op.pl; strona internetowa: https://zslekigorne.edupage.org/

       Dostępność architektoniczna

      Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
      w Łękach Górnych.

      1) Opis dostępności wejścia do budynku.

      Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne od strony boiska szkolnego oraz wejście boczne od strony kotłowni. Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu . Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

      2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

      Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

      3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

      W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

      4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

      Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

      5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

      Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

      6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

      Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

      Oświadczenie sporządzono: 2022-02-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

       

       
    • Klucz do kodowania

    • INNOWACJA PEDAGOGICZNA
     DLA KL. I-III

     „KLUCZ DO KODOWANIA”

      

      

      

      

     Temat innowacji : „Klucz do kodowania”

      

     Nazwa placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Łękach Górnych

      

     Autorzy innowacji:

     • Aneta Szypułka – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej i j. angielskiego
     • Zuzanna Papiernik – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej
     • Maria Wójcik – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej

      

     Przedmiot, na którym będzie wprowadzona innowacja : zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

      

     Uczniowie biorący udział:  klasy I-III (38 uczniów)

      

     Rodzaj innowacji: organizacyjno – metodyczna

      

     Data wprowadzenia innowacji: 27.01.2020

     Data zakończenia innowacji: 26.06.2020

     Czas trwania: 1 semestr

      

     Motywacja i cele wprowadzenia innowacji:

     Innowacja „Klucz do kodowania” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

     Do stworzenia innowacji zainspirował nas udział w projekcie edukacyjnym „Daj sobie szansę – rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno” oraz w projekcie ”Programista z klasą”. Zainteresowanie uczniów zagadnieniami z zakresu programowania i kodowania oraz wszechobecność i nieustanny rozwój narzędzi multimedialnych skłonił nas do poszerzania wiedzy w tym zakresie i przystąpienia do programu Uczymy dzieci programować oraz do stworzenia poniższej innowacji „Klucz do kodowania”.

     Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

      

     Opis innowacji:

      

     Wstęp:

     Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat.

     Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o dopasowaniu metod do wieku i możliwości rozwojowych naszych wychowanków.

     Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby małego człowieka może być innowacja wprowadzająca edukację w modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics). Idea STEAM to spójne połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści.

     Zaproponowane aktywności w ramach innowacji ”Klucz do kodowania” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie.

      

     Cele innowacji:

     • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności,
     • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,
     • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

      

     Metody i formy:

      

     Metody: podające, poszukujące, praktycznego działania,

     Formy: grupowe, zespołowe, indywidualne

      

     Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne:

     • Narzędzia do kodowania offline (mata do kodowania, kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki, szarfy gimnastyczne),
     • Mobilny sprzęt komputerowy z dostępem do internetu,

     Monitor interaktywny

      

      

     Korzyści wdrożenia innowacji (przewidywane osiągnięcia):

      

     Uczniowie:

     • Eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów,
     • Chętnie pracują w zespołach, dyskutują i szukają kompromisowych rozwiązań, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych,
     • Bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzystają z nowoczesnych technologii

     Nauczyciele:

     • Chętnie sięgają po narzędzia TiK w swojej pracy,
     • Poszerzają swoje kwalifikacje, kompetencje,

     Rodzice uczniów:

     • Chętnie współpracują z placówką, do której uczęszcza ich dziecko,
     • Poszerzają swoją wiedzę na temat korzystania z nowoczesnych technologii przez dzieci

     Placówka:

     • Wzbogacenie bazy placówki o materiały dydaktyczno - metodyczne,
     • Podniesienie prestiżu placówki w środowisku lokalnym

      

     Częstotliwość zajęć: Raz w tygodniu (1 godz. lekcyjna)

      

     Bloki tematyczne zajęć (zajęcia uwzględniają podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego, są jej uzupełnieniem, rozszerzeniem, podczas opracowywania szczegółowych scenariuszy wykorzystane zostały materiały dydaktyczne stworzone w ramach programu Uczymy dzieci programować):

      

     Tematy zadań:

     •        Wesoły karnawał

     •        Zima i zwierzęta

     •        Najpiękniejsze bajki i baśnie

     •        Dawno, dawno temu…

     •        Przyjdź do nas wiosno

     •        Wiosna na łące, wiosna w ogródku

     •        Czasem słońce, czasem deszcz

     •        Pisanki, kraszanki, jajka malowane

     •        Podróże małe i duże

     •        Dbamy o naszą planetę

     •        W świecie zwierząt

     •        W świecie roślin

     •        Książka to skarb

     •        Mała ogrodniczka

     •        Moja rodzina

     •        Marzę, marzę, marzę...magiczny świat wyobraźni

     •        Kiedy dorosnę...poznajemy zawody

     •        Kolory lata

     •        Już blisko wakacje

      

     Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość

     W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy uczniów, która pozwoli wyciągnąć wnioski, wprowadzić niezbędne modyfikacje i podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym semestrze.