• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności:

     Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848 z póz. Zm.), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
     Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Łękach Górnych. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

     Data publikacji strony internetowej: 2007-12-12.

     Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-03-18

      

     Status pod względem zgodności z ustawą:

     Strona internetowa szkoły jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Szkoła dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

     Niezgodności:

     1. Część zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
     2. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. 
     3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 
     4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 
     5. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

     Skróty klawiaturowe:

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

      

     Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

     Oświadczenie sporządzono dnia 22 lutego 2022 r.

     W Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Łękach Górnych przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test ‒ European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa: https://zslekigorne.edupage.org/ spełnia wymagania w 95,76%

      

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Anna Wnęk (email: zslekigorne@op.pl). Kontaktować można się także telefonicznie, dzwoniąc na numer: (14) 6725235. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Informacje na temat procedury:

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Łękach Górnych powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
     z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
     W przypadku, gdy Szkła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

      

     Dane teleadresowe podmiotu publicznego

     Adres: 39-221 Łęki Górne 205, tel. (14) 672 52 35; faks: (14) 672 52 35, e-mail:zslekigorne@op.pl; strona internetowa: https://zslekigorne.edupage.org/

      Dostępność architektoniczna

     Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
     w Łękach Górnych.

     1) Opis dostępności wejścia do budynku.

     Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne od strony boiska szkolnego oraz wejście boczne od strony kotłowni. Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu . Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

     2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

     Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

     3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

     W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

     4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

     Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

     5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

     Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

     Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

     Oświadczenie sporządzono: 2022-02-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.