• Regulamin świetlicy

    • Organizacja pracy świetlicy  PSP w Łękach Górnych

     w okresie epidemii COVID-19

      

     1. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  w izolacji w warunkach domowych.

      

     1. Uczniowie wchodzący do świetlicy dezynfekują ręce pod nadzorem opiekuna.  Dozownik znajduje się w sali, przy wejściu.

      

     1. Wychowawca świetlicy organizuje zajęcia w sposób ograniczający bezpośredni kontakt uczniów ze sobą.

      

     1. Uczniowie pracują przy stolikach,  wg przynależności do klas.

      

     1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, podlegają dezynfekcji, a gry które pozwalają zachować dystans społeczny są wydawane wyłącznie przez wychowawcę świetlicy w odstępach czasu 2 dni korzystaniu z niego przez inne dziecko. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.

      

     1. W miarę możliwości zajęcia prowadzone będą  na świeżym powietrzu.

      

     1. Uczniowie korzystają z własnych  przyborów szkolnych, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami

      

     1. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy  pozostaje w wyznaczonej przestrzeni  po wejściu do budynku szkoły i sygnalizuje przyjście, dzwoniąc dzwonkiem  umieszczonym za drzwiami wejściowymi. Czeka na pracownika szkoły, który powiadomi wychowawcę o przyjściu osoby odbierającej dziecko.

      

     1. Osoby odbierające uczniów muszą być zdrowe i podczas odbioru dziecka powinny zachować wszelkie środki ostrożności (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
      i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).